Файлове
Up

Устав

 

УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

«БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ФИТНЕС»

  

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

               

Статут

                Чл. 1. (1) БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ФИТНЕС е сдружение с нестопанска цел и е доброволно обединение на работодателите в страната, опериращи в икономическите сектори свързани със здраве и спорт.

(2) В сдружението могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност, както и държавни учреждения и юридически лица на частното право, които не извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане на неговата цел и изпълнение на неговите задачи.

(3) Сдружението е отделно от членовете си, и е учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

                (2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

 

               

Наименование

                Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е «БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ФИТНЕС», с равностойно изписване на наименованието «BULGARIAN ASSOCIATION FOR HEALT AND FITNESS»

                (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, БУЛСТАТ/ЕИК, се посочват в документите за кореспонденция на сдружението.

                (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

               

Седалище и адрес на управление

                Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, Столична община – Район «Оборище», ул. „Янко Сакъзов” № 78.

               

Срок

                Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

               

Определяне на дейността

                Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в организиране на свободен обмен на идеи, информация, научни знания и интелектуални ценности между организации, занимаващи се в сферата на фитнеса и популяризиране на здравна култура сред практикуващите активна спортна дейност, организиране на семинари, срещи, курсове, конкурси и изложби, симпозиуми, сътрудничество с други сродни организации, държавните и общински органи и организации, и с международни и чуждестранни организации ангажирани в аналогична сфера на дейност.

               

Основни цели на сдружението

                Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

 1. 1.Обединяване интересите на работодателите, опериращи в секторите свързани със здраве и спорт.
 2. 2.Представляване и защитава интересите на работодателите на местно, общинско, областно, браншово и отраслово равнища.
 3. 3.Стимулиране на свободния обмен на идеи, информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между организации занимаващи се в сферата на фитнеса
 4. 4.Популяризиране на здравна култура сред практикуващите активна спортна дейност.
 5. 5.Подпомагане на професионалното изграждане и развитие на всички организации занимаващи се с развитие на фитнеса, както и тяхната практическа реализация в сферите им на дейност;
 6. 6.Подпомагане участието на всички свои членове и сродни организации от страната в международни аналогични организации
 7. 7.Насърчаване участието на своите членове в международни проекти и програми, свързани с основните цели и предмета на дейност на Сдружението.

               

Средства за постигане на целите на сдружението

                Чл. 7. За реализация на целите си сдружението осъществява:

 1. 1.Подпомагане членовете при осъществаване на тяхната стопанска и друга дейност.
 2. 2.Защита интересите на своите членове от неправомерни действия и други регулаторни тежести свързани с дейността им.
 3. 3.Съдейстие за въвеждне на нови системи, форми и методи за обучение и повишаване квалификацията на своите членове.
 4. 4.Подпомагане на информационната обезпеченост на своите членове, чрез изграждане на информационни канали за обмен, разпространява информационни материали и споделяне на приложими добри практики.
 5. 5.Създаване на партньорство с представители на местните администрации за конкретни действия, свързани с развитието на здравословен начин на живот и повишаване спортната активност на хората по места. 
 6. 6.Участва в работата на консултативните органи и съвети към държавните и общински органи.
  1. 7.Съдейства за:

7.1.   технологичната модернизация на предприятията и сдруженията работещи в областта на здравословния начин на живот и спорт.

7.2.   въвеждане на стандарти за работа.

7.3.   налагане принципите на работа при условия на лоялна конкуренция.

7.4.   подготовка и обучение на кадри и деятели.

7.5.   провеждане на обучителни семинари, срещи, дискусии и други форми за  повишване административния капацитет на своите членове.

7.6.   осъществяване на контакти със сродни организации в страната и чужбина.

7.7.   разработване на стратегии в областта на развитието и управлението на дейности насочени към здравословен начин на живот и спорт.

7.8.   изготвяне на становища и предложения за изменение и допълнение  на действащи нормативни актове в секторите свързани със здраве и спорт.

7.9.   създаване и налагане на принципите за нов тип корпоративна отговорност на бизнеса.

 

 

             II. ЧЛЕНСТВО

               

Членски права и задължения

                Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, коити извършват стопанска дейност.

                (2) Член на сдружението може да бъде юридическо и физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

                (3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

                Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

                1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

                2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

                3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

                4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

                5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

               

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

                1. да внася редовно членския си внос;

                2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

                3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

                Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

               

Придобиване на членство

                Чл. 12. (1) Нови членовете на сдружението приемат въз основа на писмено заявление до Управителния съвет, в което се заявява съгласие с този устав.

(2) Управителния съвет, разглежда и се произнася по постъпилите завления за членство на първото си заседание след постъпването на същите.

 

Прекратяване на членство

                Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

 1. 1.При напускане – с писмено предизвестие до Управителния съвет, подадено най-малко три месеца по-рано.
 2. 2.При прекратяване на юридическото лице, съответно със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице, член на Сдружението.
 3. 3.При изключване.
 4. 4.При отпадане поради не внасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на Сдружението за период повече от една година.
 5. 5.При прекратяване на Сдружението.

 

                (2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

                (3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

        

III. ИМУЩЕСТВО

               

Имущество

                Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

               

Източници на средства на сдружението

                Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Всички членове са длъжни да заплатят при постъпването си встъпителен внос и редовно да плащат членски внос, който е годишен и се заплаща в началото на годината на всяка календарна година.

                (2) Членовете на сдружението могат да правят целеви парични вноски за постигане на конкретна цел, определена с устава. Управителния съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските, като решението се взема с обикновено мнозинство.

                (3) За постигане целите на Сдружението, членовете могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

                (4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

               

Допълнителна Стопанска дейност

                Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

                1. Подготовка и реализация на курсове и информационни кампании свързани с фитнеса и активно спортуващите.

                2. Стимулиране на инициативи за популяризиране на нови идеи и програми, както и партньорство с всички институции, имащи отношение към целите и задачите на Сдружението.

                3. Сдружението може да осъществява и друга допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната.

4. Всички приходи се използват за постигане идеалните цели на сдружението

                (2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

                (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

               

Покриване на загуби

                Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

            

IV. УПРАВЛЕНИЕ

               

Органи на сдружението

                Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

               

Състав на Общото събрание

                Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

               

Представителство

                Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

                (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

                (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

                (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

                (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

               

Компетентност на Общото събрание

                Чл. 21. Общото събрание:

                1. изменя и допълва Устава на сдружението;

                2. приема други вътрешни актове;

                3. преобразува и прекратява сдружението;

4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им;

                5. назначава и освобождава регистрирани одитори;

                6. приема и одобрява годишния финансов отчет;

                7. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

                8. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

                9. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

                10. приема бюджета на сдружението;

                11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

                12. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

                13. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

               

Провеждане на общо събрание

                Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно два месеца след учредяване на сдружението.

                (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

               

Свикване на Общото събрание

                Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

                (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

                (3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в ежедневник, а след регистрация в Агенцията по вписвания на Република България – чрез покана публикувана в регистъра за ЮЛНЦ при същата.

(4) Поканата се поставя на видно място в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

                (5) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание.

                (6) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

               

Право на сведение

                Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

               

Списък на присъстващите

                Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или на техните представители.

(2) Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

(3) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

                (4) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

               

Кворум

                Чл. 26. (1) Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.

(2) При липса на кворум, събранието се провежда с един ачас по-късно на същата дата и място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

               

Право на глас

                Чл. 27. Всеки член има право на един глас.

               

Конфликт на интереси

                Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

                1. предявяване на искове срещу него;

                2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

                3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

               

Мнозинство

                Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

                (2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

               

 

 

Решения

                Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

                (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

               

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

                (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

                (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

               

Управителен съвет

                Чл. 32. (1) Сдруженито има Управителен съвет.

                (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с мандат за срок от 5 (пет) години.

                (3) Управителният съвет е в състав до 5 (пет) члена.

                (4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

                (5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав, е с мандат от три години.

                (6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

                Чл. 33. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да притежават подходяща професионална квалификация и опит;

       &

 

Powered by Phoca Download